La construcció és un dels sectors que han reactivat més l'economia. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El PIB del 2017 se situa en 2.674 milions d'euros

Hi ha un creixement generalitzat de quasi tots els sectors productius

Andorra la Vella.- El PIB nominal del 2017 se situa, segons l'estimació gairebé definitiva, en els 2.674,08 milions d’euros, el que suposa una variació interanual del 2,8% respecte a l’any 2016, amb un creixement generalitzat de quasi tots els sectors productius que permet compensar la contribució negativa del sector financer. D’altra banda, el PIB real s’ha situat per aquest mateix any en 1.970,7 milions d’euros, amb un creixement anual de l'1,7%. Aquestes estimacions s’ajusten força a l’avançament efectuat el mes de març del 2018, atès que l’estimació actual del PIB nominal coincideix exactament amb l’estimació avançada (2,8%) i només varia dues dècimes en l’estimació del PIB real (1,7% respecte a l'1,9% en l’estimació avançada).

El PIB es divideix en nominal i real. El primer és el valor monetari total dels béns i serveis finals produïts per al mercat durant un any determinat dins les fronteres d’un país. El real, per la seva banda, agafa com a base els preus d’un any i permet fer una comparació de la producció amb altres períodes de temps.

D’acord amb la població estimada, el PIB nominal per càpita suposa un total de 35.753 euros l’any 2017, és a dir, una variació anual del 0,5%, mentre que el PIB real per càpita se situa en 26.349 euros, una disminució del 0,6% respecte a l’any anterior. Quan es transforma el valor del PIB en termes de paritat de poder adquisitiu en euros, als efectes de comparar economies amb diferents nivells de preus, el PIB en PPS en euros se situa amb un total de 2.885,7 milions d’euros, amb un variació de l'1,9% respecte a l’any 2016. Si s’expressa aquesta magnitud en relació a la població, el PIB per càpita en PPS (Purchaising Power Standard) és de 38.582 euros, amb una taxa de variació negativa del 0,4%.

En canvi, el valor del PIB en PPP (Purchaising Power Parity) en dòlars nord-americans és de 3.676,4 milions de dòlars, amb una taxa de variació interanual del 3,4%, i el PIB per càpita en PPP és de 49.153 dòlars l’any 2017, el que suposa una variació respecte a l’any 2016 de l'1%. Finalment, pel que fa a la pressió fiscal de l’any 2017, i segons el principi de meritació, l’estimació gairebé definitiva del PIB confirma la xifra del 24,5%, coincident amb la publicada el mes de setembre en base a l’estimació avançada del PIB 2017, amb una disminució de 0,7 punts percentuals respecte a la pressió fiscal enregistrada l’any 2016 (25,3%).

La pressió fiscal es defineix com la part de la riquesa d'una economia que és recaptada per l'administració pública. Es calcula com el quocient de la suma d'impostos (directes i indirectes) més cotitzacions socials respecte al PIB. Es diferencia de la pressió tributària pel fet que aquesta última no inclou les cotitzacions socials. Des de mitjans dels anys noranta als països de l'OCDE la pressió fiscal s'ha estabilitzat al voltant del 36% després d'un augment de més de deu punts en els últims quaranta anys del segle XX.

Els països europeus tradicionalment han tingut una pressió fiscal més elevada, associada també a una major despesa pública i especialment a la creació i consolidació de l'estat del benestar i actualment se situa per sobre del 40% (si bé amb l'ampliació a l'Europa dels 25 la mitjana dismuneix, ja que els països de l'Europa central i oriental presenten una pressió fiscal molt baixa). Les dades han estat facilitades aquest divendres pel departament d'Estadística del Govern.