El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. (Foto: M. R. F.)
Reunió del Consell Econòmic i Social. (Foto: M. R. F.)
Sector públic

El Consell Econòmic i Social vol esdevenir un fòrum de diàleg en els àmbits socioeconòmic, laboral i ocupacional

Les funcions principals del CES consisteixen en emetre dictàmens amb caràcter preceptiu i no vinculant

Andorra la Vella.- El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presidit aquest divendres la primera reunió del Consell Econòmic i Social (CES), amb la qual aquest ha quedat constituït formalment com a fòrum de diàleg dels agents socials del país en àmbits com ara el laboral, ocupacional i socioeconòmic.

Les funcions principals del CES consisteixen en emetre dictàmens amb caràcter preceptiu i no vinculant, i previs a la tramitació corresponent a avantprojectes de llei i els projectes de reglament de matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació. El Consell també s’encarrega d’elaborar propostes o informes i de formular recomanacions referents a la millora de les relacions laborals, el foment de l’ocupació i la formació en el treball.

D’aquesta manera, el CES esdevé un òrgan consultiu i assessor que fomenta la participació de les organitzacions sindicals i patronal, així com dels agents socials en el diàleg i, precisament, facilita el treball conjunt.

De fet, s’han establert uns mecanismes de representació perquè hi hagi un equilibri de participació, que s’estableix en cinc representants del Govern i en cinc portaveus dels agents socials i econòmics, especialment de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. A més, l’executiu podrà demanar que experts assisteixin a les reunions en cas de tractar-se algun tema específic, que es treballaria també en comissions paral·leles.

Durant el Consell Econòmic i Social d'aquest divendres s’ha presentat el desenvolupament reglamentari de la Llei d’ocupació del 31 de gener del 2019, en el qual està treballant actualment el departament d’Ocupació i Treball i que aborda elements com ara les polítiques actives d’ocupació. Així mateix, s’ha exposat l’oferta de formació ocupacional actual del Servei d’Ocupació.

En aquest sentit, cal recordar que la Llei d’Ocupació és la norma que defineix un marc de les accions que es porten a terme en l’àmbit de l’ocupació. L’objectiu és modernitzar el sistema públic d’ocupació i les seves estructures administratives, així com impulsar programes específics per a col·lectius determinats i que responguin a necessitats concretes. També es pretén donar suport a l’empresariat per trobar els professionals més adequats i alinear l’oferta i la demanda del mercat de treball.