El president i els membres del Tribunal de Comptes, Francesc d'Assís Pons, Carles Sansa i Núria López, respectivament, durant la cerimònia de jurament la setmana passada. (Foto: L. G.)
Sector públic

La comissió legislativa de Finances recomana al Govern canvis perquè es regularitzin certes recomanacions del Tribunal de Comptes

Al mateix temps demanen que s'avaluï donar més atribucions sancionadores a l'òrgan fiscalitzador

Andorra la Vella.- L'informe de la comissió legislativa de Finances i Pressupost amb relació a les fiscalitzacions del Tribunal de Comptes corresponents a l'exercici 2019 posa en relleu que existeix "una tendència positiva en la disminució del nombre de recomanacions i d'observacions fetes pel Tribunal de Comptes a les entitats fiscalitzades en els darrers exercicis, a causa de la regularització per part d'aquestes de les incidències". Malgrat això, considera que algunes situacions només podran ser regularitzades amb la modificació legislativa corresponent, i per això recomana al Govern l'anàlisi i la presentació al Consell General de la modificació de la legislació que s'escaigui, tenint també en compte l'informe complementari elaborat pel tribunal, de recomanacions de millora, propostes de revisió normativa i informació del conjunt del sector públic corresponent a l'exercici 2019.

En aquesta línia, la comissió legislativa de Finances i Pressupost demana que es tingui en compte el pla de treball que s'haurà elaborat amb els experts requerits per tal d'analitzar les modificacions del marc legal vigent per tal de donar més atribucions sancionadores al Tribunal de Comptes pel que fa als incompliments reiterats a les demandes del mateix òrgan per part de les administracions públiques i les entitats fiscalitzades.

D'entre les observacions que va fer el Tribunal de Comptes, la comissió legislativa destaca el fet que el SAAS apliqui complements i conceptes retributius que no estan regulats al reglament de personal; la "inadequació de la naturalesa jurídica" del Centre de tractament de residus (un aspecte que ja es resol amb el projecte de llei per a l'adaptació de la societat pública com a instrument de gestió directa); el fet que els comptes de BPA no hagin estat lliurats ni el 2019 ni els exercicis anteriors, "fet que, a més de comportar un incompliment" de la Llei del Tribunal de Comptes, "impedeix a aquest avaluar l'existència de passius, contingències, riscos o responsabilitats que poguessin tenir incidència directa en els comptes de l'AREB i, indirectament, en els comptes de l'Estat". En aquest sentit destaquen que és "imprescindible" que l'AREB faciliti aquesta informació. La comissió també destaca que contràriament al que disposa la llei de creació d'Andorra Turisme, aquesta societat ha formalitzat una pòlissa de crèdit amb un límit d'un milió d'euros i amb un termini d'un any.

Pel que fa als comuns, fan notar que el de Sant Julià de Lòria ha excedit el seu nivell d'endeutament a curt termini en 1,4 milions d'euros considerant els imports formalitzats. També es posa en relleu que els endeutaments són inferiors als que haurien de ser si es compara les quantitats formalitzades amb relació al que resultaria d'aplicar els conceptes previstos a la llei de finances comunals per a les corporacions comunals de la Massana, Andorra la Vella i Ordino. Així mateix, s'afegeix el fet que no s'ha finalitzat la fiscalització corresponent al comú de Canillo al no haver rebut la liquidació de comptes definitiva a la data de la redacció de la memòria.

La comissió legislativa proposa al Consell General que aprovi els resultats de l'auditoria i comuniqui al Govern i als comuns, juntament amb les observacions i recomanacions de l'òrgan fiscalitzador, l'opinió de la comissió i la del Consell General.