La gràfica de la variació del PIB nominal. (Foto: Departament d'Estadística)
Indicadors

Estadística calcula que el PIB nominal del 2020 disminuirà un 10,2%

L'estimació semidefinitiva és lleugerament millor que la prevista inicialment

Andorra la Vella.- El departament d'Estadística del Govern ha fet pública aquest dijous l'estimació semidefinitiva del producte interior brut (PIB) del 2020. D'aquesta manera, cal destacar que l'estimació del PIB nominal (euros corrents) suposa una disminució del 10,2% respecte a l'any 2019, amb un valor de 2.531,1 milions d'euros. En aquest sentit, destaquen que arran de la crisi sanitària causada per la Covid-19 es trenca la tendència de creixement positiva dels darrers anys. Pel que fa al PIB real, ha disminuït dels 2.674,5 milions d'euros de l'any 2019 als 2.375,4 milions del 2020.

Si es tenen en compte les xifres per càpita, tenim que el 2020 el PIB nominal disminueix un 10,7%, situant-se en 32.444 euros front els 36.347 del 2019. En termes reals, el PIB real per càpita se situa en 30.447 euros, amb una variació negativa de l'11,7% respecte a l'any anterior, quan estava en 34.490.

Quant al valor afegit brut (VAB) ha experimentat una davallada del 6,9% arran de la crisi sanitària. Pel que fa als impostos nets sobre els productes el segon component del PIB des de la vessant de l'oferta, presenten una taxa de variació interanual negativa del 38,8%. Així, en termes nominals, el VAB ha presentat un valor de 2.355 milions d'euros. Pel que fa als impostos nets sobre els productes, s'han situat en 176 milions d'euros.

Com en altres economies, el creixement del PIB des de la vessant de l'oferta es deu principalment als augments del VAB i cal notar que els pesos del VAB i dels impostos nets sobre productes en la contribució al PIB són molt estables. Arran de la disminució d'impostos nets sobre productes en l'any 2020, el pes del VAB ha crescut en més de tres punts a la seva aportació al PIB. Aquesta disminució dels impostos nets sobre els productes s'explica, tant per la reducció dels impostos sobre els productes recaptats, però també per l'increment de les subvencions sobre els productes que l'administració central ha atorgat per pal·liar l'efecte econòmic de la crisi sanitària als sectors econòmics.

Si es comparen els resultats de l'estimació semidefinitiva del PIB amb l'avançament publicat al març, es pot apreciar que s'ajusten considerablement tant en termes nominals com en termes reals. Així doncs, avaluant l'ajustament dels resultats avançats sobre el PIB 2020, es confirma que les dues estimacions segueixen la mateixa tendència tant en les variacions interanuals (nominals i reals) del VAB com en les variacions del PIB. Així, per al VAB l'estimació avançada era del -7,8%; per als impostos del -39,2% i del PIB del -11%.

VAB per sectors

Per sectors, tenim que el de l'agricultura, silvicultura i pesca és el més petit de l'economia andorrana, amb un pes del 0,6% del VAB l'any 2020, la qual cosa fa que les variacions en aquest sector no afectin significativament al PIB. De fet, presenta una variació del -3,9%. Respecte al sector de la indústria, que representa un 1,4% del VAB, s'observa que el seu motor està format principalment pel sector productor i distribuïdor energètic. Des de l'any 2016 presenta un ritme sostingut de creixement que el darrer any es veu afectat per la crisi sanitària, i presenta una variació negativa del 13,2% amb un VAB estimat de 32,7 milions d'euros respecte a l'any 2019. Quant a la manufactura representa el 4% del VAB. Durant els últims deu anys, experimenta un comportament volàtil, amb períodes de creixement positiu i d'altres amb variacions negatives. L'any 2020 presenta una davallada remarcable, amb una variació del 8,7%, passant de 103,5 milions d'euros el 2019 a 94,5 milions el 2020. Quant a la construcció, que representa el 8,2% del VAB el 2020, i que havia experimentat durant els darrers anys una recuperació sostenible, aquesta s'alenteix arran de la crisi sanitària. Presenta increment nominal del 2,5% i assoleix un VAB de 193,2 milions d'euros. Al seu torn el sector de comerç a l'engròs i al detall i reparació de vehicles és un dels tres àmbits d'activitat que més contribueix al VAB, amb una aportació del 16,3% l'any 2020. Presenta des de l'any 2015 un creixement sostingut, no obstant això, arran de la crisi sanitària, es produeix una disminució del 8,7% amb un VAB de 383,8 milions d'euros. Pel que fa al sector de transport i emmagatzematge representa l'1,8% del VAB, proporció força estable al llarg del temps. El sector ha presentat durant els darrers anys una contínua recuperació que s'ha trencat l'any 2020 i presenta una variació negativa del 16,9% respecte a l'any 2019 amb 42,8 milions d'euros. D'altra banda, en el decurs de l'any passat, el sector de l'hoteleria i la restauració suposa el 6,3% del VAB, dos punts menys que l'any anterior. Per tant, l'any 2020 el valor del VAB va ser de 147,6 milions d'euros i amb una variació negativa del 29,9% respecte a l'any anterior. Pel que fa al sector informació i comunicacions, el qual representa el 3,8% del VAB, presenta un comportament negatiu de recuperació amb un descens del 8,6% i amb un valor de 89,2 milions d'euros. A més, cal destacar que el sector d'activitats financeres i asseguradores representa el 12,3% del VAB amb una variació del -1,9% l'any 2020. Amb relació a les activitats immobiliàries, el seu pes és del 15,8% sobre el VAB, més d'un punt que l'any 2019. La taxa de variació nominal és del 0,9%, el 2020, amb un valor de 372,5 milions d'euros. Juntament amb el sector de la construcció, aquests dos són els únics que presenten variacions positives de creixement durant l'any passat. Al seu torn les activitats professionals, científiques i tècniques, administratives i de serveis representen el 7,7% del VAB amb un pes estable. Des del 2013 presenten un ritme de creixement positiu i estable que trenca la dinàmica durant l'any 2020, arran de la crisi sanitària. De fet, tenen una taxa de creixement nominal del -10,2%, amb un valor de 181,1 milions d'euros. El sector de l'administració pública, educació, salut i treballs socials representa el 15,2% del VAB. Té una taxa de variació del -0,5% i un VAB de 358,3 milions d'euros. El sector altres activitats i serveis personals representa el 6,6% del VAB el 2020, amb un pes estable en els darrers anys. Té una variació del -12,3% i amb una VAB de 155,8 milions d'euros.

Pel que fa a la pressió fiscal l'estimació semidefinitiva del PIB confirma la xifra del 25,3% amb un increment de 0,3 punts percentuals respecte a la pressió fiscal enregistrada el 2019 (25%).

PIB i PIB per càpita en paritat de poder adquisitiu

En termes PPS (estàndard de poder adquisitiu en el si de la Unió Europea), el PIB d'Andorra se situa en 2.681,8 milions d'euros per a l'any 2020, una xifra inferior als 3.027,3 milions d'euros de l'any 2019, és a dir, una variació interanual de l'11,4%. El PIB andorrà, mesurat en termes PPP, s'ha reduït dels 4.120,2 milions de dòlars US l'any 2019 als 3.788,5 milions de dòlars US l'any 2020, fet que representa una variació interanual negativa del 8%. Quant al PIB per càpita en PPS, d'acord amb l'evolució de la població estimada, se situa en 34.376 euros l'any 2020. El PIB per càpita en PP en dòlars US, d'acord amb la població estimada, fou de 48.562 dòlars durant l'any 2020.

D'altra banda, el departament d'Estadística també publica una taula comparativa internacional del PIB en PPP. Així doncs, a partir de les dades de l'OCDE, el PIB per càpita en PP d'Andorra del 2020 segueix situant-se entre les principals economies mundials. Concretament, el Principat se situa en la 15a posició. Encapçalen la llista països com Luxemburg, Irlanda, Suïssa i Noruega.