La frontera entre les dues avingudes, Meritxell i Carlemany. (Foto: Arxiu ANA)
Empresa

El 2016 es va tancar amb més de 6.700 empreses actives

Representa la variació positiva més elevada des del 2013

Andorra la Vella.- El nombre d'empreses actives l'any 2016 es va situar en 6.735, el que representa una variació percentual del 8,9% respecte del 2015, convertint-se en la variació positiva més rellevant dels tres anys anteriors (2013, 2014 i 2015). Així ho ha fet públic aquest dijous el departament d'Estadística, qui també exposa que pel que fa a la diversificació sectorial i igual que el 2015, destaca que gairebé el 85% eren empreses del sector serveis i, per tant, es confirma l'especialització econòmica del país principalment en aquest àmbit d'activitat.

Del total de 36.294 ocupats registrats el 2016, amb un augment del 6,1% respecte de l'any anterior, el 82,1% desenvolupava la seva activitat al sector serveis, coincidint amb la distribució del nombre d'empreses actives. En els quatre anys considerats es va enregistrar un increment d'ocupats al voltant de les 4.000 persones.

Pel que fa al volum de negoci, identificat com l'import total de les vendes, destaca la secció de comerç, amb més del 51% dels ingressos totals generats durant el període considerat. Aquest fet s'explica, en part, pel gran volum d'empreses actives que formen part d'aquesta secció en relació al total i ratifica un cop més la seva importància en l'economia del Principat. A les economies de l'entorn (Espanya i França), el pes de la secció del comerç en relació amb aquesta variable és entre els 10 i 15 punts percentuals menys. A Andorra, a més, destaca el conjunt de les activitats relacionades amb l'hostaleria amb el 8,2% del total de volum de negocis, més del doble que a les economies veïnes. En canvi, pel que fa al sector industrial, es va detectar que ambdues economies veïnes tenien una aportació propera al 30%, més de 20 punts percentuals en comparació a Andorra.

En relació amb la inversió bruta en actius, la secció amb una presència més elevada correspon a les activitats immobiliàries, amb més del 30% de la inversió total feta per a cada any considerat. Durant el 2016 aquesta secció seguia sent la més destacada, tot i que cal ressaltar el pes important i continu de les seccions comerç i hostaleria atès que, al llarg dels quatre anys considerats, representaven cadascuna més del 10% del total de la inversió.

Pel que fa al resultat d'explotació, identificat com la diferència entre els ingressos i les despeses d'explotació sense tenir en compte les amortitzacions, es va situar en 560,3 milions d'euros, el que representa una variació positiva del 16,7% respecte de l'any anterior (2015). Destaca el sector serveis com l'àmbit d'activitat que generava el 82,9% del resultat.

En relació amb les despeses de personal i coincidint amb la distribució del volum de negoci, la secció de comerç és la que va comptar amb unes despeses més elevades, amb un terç del total, seguit a certa distància de la secció de l'hostaleria. No obstant això, les despeses de personal de la secció del comerç van ser les que registraven el valor més baix respecte al total de despeses d'explotació de tots els sectors, amb poc més del 10%.

La despesa de personal per assalariat es va situar en 25.542 euros anuals pel conjunt de les empreses no financeres durant el 2016, amb una variació percentual positiva del 4,3% respecte de l'any anterior.