Visitants a l'eix comercial. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

La població d'Andorra podria arribar als 99.000 habitants el 2035

Estadística indica que la població creixerà en els propers 12 anys entre un 9,7% i un 22%

Andorra la Vella.- La població d'Andorra podria arribar fins als 99.022 habitants el 2035. Així es desprèn de l'informe de projeccions de població per al termini 2023-2035 que aquest dijous ha fet públic el departament d'Estadística. En el treball, s'indica que l'evolució de la població d'Andorra per als propers anys es caracteritzarà per un creixement en tots els escenaris de la projecció. De fet, la població passarà dels 81.836 residents estimats a 1 de gener de 2023 a un ventall que oscil·larà entre els 89.775 (escenari baix) i els 99.022 a l'1 de gener del 2035 (escenari alt), amb un escenari central de 95.379 habitants el 2035.

A més, aquest creixement no serà uniforme al conjunt del període projectat. Els diferents ritmes de creixement de la població d'Andorra durant aquest termini estan molt relacionats amb les hipòtesis realitzades sobre l'evolució futura de les migracions, especialment en relació amb els nivells i ritmes de la immigració.

Paral·lelament, Estadística indica que la població d'Andorra creixerà en els propers 12 anys entre un 9,7% i un 22%. Aquest creixement es veurà acompanyat d'un envelliment relatiu de la seva estructura per edats: una menor presència d'efectius en les edats adultes centrals vinculats amb una disminució dels nivells immigratoris projectats que tornarien a nivells previs a la pandèmia. L'augment de la població es produirà, per tant, en un context de major envelliment relatiu potenciat, en part, pels baixos nivells de fecunditat considerats en tots els escenaris. Creixement a menor ritme, envelliment creixent i manteniment d'una notable població en edat laboral seran els tres aspectes que caracteritzaran la dinàmica de la població d'Andorra en el pròxim decenni.

L'escenari central repetirà entre el 2023 i el 2035 les taxes de creixement anual acumulatiu del període 2011-2023 (també un període de 12 anys) en valors similars a 12,8 per mil. L'escenari baix, impulsat per una natalitat molt baixa i una mortalitat creixent vinculada a un envelliment estructural en un context de menor immigració, reduirà aquesta taxa de creixement al 7,8 per mil. L'escenari alt, que conserva una immigració més pronunciada, encara que en reculada i una certa recuperació de la natalitat, s'enfilarà fins a una taxa del 16,0 per mil, 3,2 punts per sobre de la registrada entre el 2011 i el 2023, portant la població andorrana al límit dels 100.000 habitants. En tot cas, la població continuarà creixent significativament la propera dècada.

El pes de la població menor de 15 anys experimentarà una evolució percentual negativa en els tres escenaris projectats, malgrat que a l'escenari alt s'incrementarà en nombres absoluts. Les evolucions seran molt similars amb independència de l'escenari considerat: el nombre d'efectius d'aquest grup d'edat disminuirà entre un 13,9%, corresponent a l'escenari baix i un 0,4% de l'escenari central, mentre que a l'escenari alt creixerà un 12,9%. La dinàmica d'evolució d'aquest grup d'edat cal cercar-la en l'estancament o petita recuperació de la fecunditat andorrana en un context de forta immigració que afecta les edats centrals, grups favorables a la fecunditat. No obstant això, el pes relatiu d'aquest grup d'edat sobre el conjunt de la població es mantindrà relativament estable en nivells entre 9,9% i l'11,8% l'any 2035.

Per la seva banda, la població de 15 a 64 anys veurà créixer els seus efectius absoluts en els tres escenaris a l'horitzó 2035. Un 12,5% a l'escenari alt, un 8,9% a l'escenari central i només un 2,6% a l'escenari baix. Aquest creixement serà conseqüència, per un costat, de la progressiva arribada a aquestes edats de generacions cada cop més nombroses i, per l'altre, dels efectes de la immigració en edats laborals. Els efectius d'aquestes edats se situaran el 2035 en 60.755 persones a l'escenari baix i en 66.608 a l'alt, la qual cosa representa creixements de 1.560 i 7.413 persones, respectivament, en relació amb el 2023.

La població major de 65 anys és la que tindrà als propers anys un creixement més important en termes absoluts i relatius, ja que el nombre dels seus efectius augmentarà entre els 7.820 i 8.437 individus en els tres escenaris. En l'escenari alt, el pes dels majors de 65 anys passarà d'un 15% a un 20,9%. Per la seva banda, en l'escenari baix el pes se situarà al final de la projecció en un 22,4% de persones grans. L'interval del període preveu uns resultats relativament pròxims entre els tres escenaris considerats.