Oficina del Servei d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Treball

Les prestacions socials per desocupació involuntària beneficien 203 persones el 2017

Es van presentar 177 sol·licituds, de les quals el 60,5 van ser resoltes favorablement

L'any 2017 es van presentar 177 sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària de les quals el 60,5% han estat resoltes favorablement (107), mentre que un 39,5% han estat desfavorables (70). La proporció de sol·licituds desfavorables respecte a les sol·licituds presentades augmenta un 10,9% en relació a l’any 2016.

Les sol·licituds favorables han estat concedides a 104 llars, 83 menys que l’any 2016 (187, 44,4%), i han beneficiat a un total de 203 persones, amb un import mitjà per llar de 3.597,97 euros. El tipus de llar que ha rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (53 llars, 55,4% de l’import dels ajuts) i les nuclears (divuit llars, 17,7% de l’import dels ajuts), mentre que, per nacionalitat del sol·licitant, els espanyols i andorrans reben el 34,4% i el 27,0% de l’import dels ajuts, respectivament.

Segons el sexe de la persona sol·licitant, les dones representen el 56,1% dels ajuts i tenen majoritàriament entre 36 i 50 anys. Els homes representen el 43,9% restant i tenen, la major part d'entre ells, entre 51 i 60 anys. El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat dels 5,1 per cada mil habitants l’any 2016 als 2,6 per mil habitants a l’any 2017. Al seu torn, el volum d’aquestes prestacions respecte al PIB passa del 0,03% enregistrat l’any 2016 al 0,01% a l’any 2017, és a dir, una reducció del 51,8%.

La prestació econòmica per desocupació involuntària és atorgada pel Govern a favor dels treballadors que han quedat en situació de desocupació involuntària i que es comprometen a participar en accions de formació i capacitació laboral i a acceptar les propostes adequades de treball.

Es considera desocupació involuntària la situació en què es troba el treballador que, tot i voler i poder treballar, perd la feina de forma aliena a la seva voluntat. No es considera desocupació involuntària l’originada pel desistiment unilateral del treballador sense motiu justificat i la resolució del contracte per mutu acord de les parts. Les dades han estat facilitades pel departament d'Estadística del Govern.