L'estudi mostra que hi ha certs sectors en què les dones són majoria. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Les dones tenen més dificultats per arribar a finals de mes

També és més habitual que pateixin risc d'exclusió social

Andorra la Vella.- Les dones tenen més dificultats per arribar a finals de mes. Així, la proporció de dones que, en l'històric des del 2018, han declarat tenir dificultats per arribar a final de mes sempre és superior a la dels homes. L'any 2021 va ser quan l'enquesta va recollir una major diferència, quan un 53,9% de les persones que van declarar no arribar a final de mes amb solvència eren dones. El 2022 un 51,5% de dones front un 48,5% d'homes van expressar aquestes dificultats per arribar a finals de mes. I cal destacar també que un 21,7% de dones front un 18,6% d'homes es trobava en risc de pobresa i exclusió social. Pel que fa a la renda mitjana de les llars, en les femenines era de 28.365 enfront dels 32.176 euros en el cas dels homes.

Aquestes són algunes de les dades recollides al sistema d'indicadors d'igualtat, un estudi que elabora el departament d'Estadística, conjuntamentamb l'Observatori de la Igualtat, format per la secretaria d'Estat d'Igualtat, l'Institut Andorrà de les Dones, Andorra Recerca + Innovació i Estadística, i que evidencia també la masculinització o la feminització de determinats treballs. Així la construcció compta amb una mitjana anual de 3.500 treballadors i treballadores, dels quals nou de cada deu són homes. A més, ha crescut a un ritme mitjà de 214 persones durant els darrers cinc anys, dels quals, de mitjana, 22 són dones i 192 són homes. Si s'analitza el creixement de persones assalariades en valors absoluts, en els darrers cinc anys el sector ha crescut en 856 persones, de les quals 89 són dones i 767 són homes. La proporció una dona per cada nou homes es manté constant durant el període 2018-2022. En canvi, a activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, un sector en el qual la principal necessitat és la cura de les persones, hi predominen les dones. El sector compta amb una mitjana anual de 2.260 empleats i empleades durant els darrers cinc anys, on vuit de cada deu són dones. Durant els anys 2021 i 2022, sembla, però, que la proporció d'homes augmenta de forma molt tímida, fins a arribar a suposar el 21,5% del total de persones assalariades del sector. De fet, l'any 2022, el sector ha augmentat, de mitjana, en nou persones, vuit homes i una dona, reflectint així l'únic any de l'històric en què hi ha una major incorporació d'homes que de dones. Quant al creixement anual del sector, es xifra en una mitjana de 85 persones, de les quals 62 (73,4%) són dones i 23 (26,6%) són homes. I es dona també aquesta mateixa circumstància a llars que ocupen personal domèstic, on la feina que predomina és la neteja de la llar, i també són majoria les dones. En aquest cas, durant tot l'històric, el sector compta amb una mitjana de 1.080 empleats i empleades, dels quals els homes no arriben a suposar ni un de cada deu, tot i que la tendència és molt lleugerament a l'alça. El sector presenta un lleuger decreixement en el període 2018-2022, perdent una mitjana de vint persones anuals. D'aquests, 23 són dones que el deixen i tres són homes que s'hi incorporen.

En el cas concret dels cossos especials les dades mostren com els efectius són majoritàriament homes tant en el cos policial com en el penitenciari i de bombers. Durant els darrers cinc anys, de mitjana, en el cos de policia hi ha hagut 247 homes per 69 dones, és a dir, 3,58 homes per cada dona. Pel que fa al centre penitenciari, la mitjana d'homes en el període és de 60, mentre que per a les dones és de dotze. La ràtio és de 5,20 homes per cada dona. Quant al cos de bombers, la mitjana d'homes en el període 2018-2022 és de 124, mentre que per les dones és de 12. La ràtio homes/dones és la més alta de tots els cossos especials, amb 10,3 homes per cada dona.

Les dades també reflecteixen que l'any 2022 es van celebrar nou matrimonis entre persones del mateix sexe, dos dels quals entre homes i nou entre dones. L'any anterior, el 2021, la xifra va ser d'onze enllaços.

D'altra banda, les dades demogràfiques recollides a l'estudi evidencien que la taxa de fecunditat ha passat del 29,10 per a l'any 2018 al 26,48 l'any 2022, el que representa una disminució del 9% i que l'edat mitjana de maternitat es va situar en els 33,5 anys el 2022.
Dins del bloc de formació, en els dos darrers anys s'observa un fort augment en el nombre d'alumnes matriculats en estudis de bàtxelor, com a conseqüència tant de la major oferta en titulacions com de la posada en funcionament de la Universitat Carlemany, de caire privat.Un altre apartat analitzat és l'esport, tot i que encara manca molta informació referent a les llicències d'entrenadors, de junta directiva i d'àrbitre, de les quals només es té informació de l'any 2022. Tot i això, es disposa d'informació històrica sobre les llicències esportives. Per l'any 2022, un 21,7% de les llicències d'entrenador eren de dones, mentre que un 78,3% eren d'homes. Quant a les juntes directives, la proporció es redueix lleugerament, essent un 24,3% les dones amb llicència directiva i un 75,7% els homes. Finalment, del total d'àrbitres federats al país, un 24,7% eren dones per un 75,3% d'homes.Quant a les dades històriques de les llicències esportives, s'extreu la conclusió que els homes són àmplia majoria en el total de llicències esportives del país, amb una mitjana del 74,4% del total en el període 2018-2022. Les llicències femenines suposen una mitjana del 25,6%, és a dir, una de cada quatre llicències. L'evolució de la proporció de llicències esportives de dones durant aquests darrers cinc anys mostra una lleugera tendència a l'alça.

A l'últim, una altra dada de l'estudi posa en relleu que el nombre de casos atesos pel servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere en els dos darrers anys s'ha reduït, i ha capgirat la tendència alcista viscuda durant els anys 2018-2020. Quant al tipus de violència patida per les dones, destaca com pràcticament la totalitat de les dones manifesten haver patit un maltractament psicològic, mentre que el físic, el social o l'econòmic el pateixen aproximadament un de cada dos casos.