El PIB continua la tendència a l'alça el segon trimestre de l'any. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El PIB creix un 1,9% el segon trimestre de l'any

Construcció és el sector que mostra un augment més imporant, amb un 5,7%

Andorra la Vella.- El PIB del país ha crescut un 1,9% el segon trimestre de l'any. Aquesta xifra ve marcada, tal com indica el departament d'Estadística del Govern, per l'estabilització de creixement de gairebé tots els sectors productius.

Pel que fa a la variació intertrimestral, ha estat del 2,6% respecte al primer trimestre de l'any.

Així, en el segon trimestre tots els sectors continuen experimentant taxes de creixement positives. En conseqüència, l'economia andorrana continua assolint taxes de creixement positives. Si es compara amb les economies de l'entorn, Andorra se situa per sobre de la variació de l'economia espanyola (1,8%), de la francesa (1%) i de la Unió Europea (0,4%).

L'evolució del PIB ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el segon trimestre del 2023, aquest àmbit d'activitat econòmica ha experimentat un creixement del 2,1%. De fet, cal destacar que tots els sectors mostren valors positius en el segon trimestre del 2023. El sector de la construcció continua amb la dinàmica positiva, amb un 5,7% en el segon trimestre. Pel que fa a l'agricultura i la indústria, també tornen a experimentar una variació positiva en aquest període, amb una taxa de variació de l'1,6% i del 0,8% respectivament.

A l'últim, la dinàmica del sector dels serveis, experimenta un augment del 2,1% per aquest últim període. Per entendre millor la dinàmica del sector d'activitat econòmica més important de l'economia, és convenient fer una desagregació sectorial d'activitat més detallada. D'acord amb la classificació europea d'activitats econòmiques vigent, els serveis se subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 34% del VAB andorrà de serveis. En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 42%, i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 24% del VAB de serveis.

Les activitats del primer subsector comerç, hostaleria, transport, informació i comunicació han presentat una dinàmica molt positiva en els darrers anys on s'han constituït en l'accelerador principal de l'economia. Això no obstant, arran de la Covid-19 i a causa de l'alta vinculació d'aquest subsector al turisme, durant l'any 2020 i inicis del 2021 ha sofert una desacceleració considerable. Tot i això, durant l'any 2022 ha mostrat ser un sector d'una alta capacitat de recuperació i, per aquest segon trimestre del 2023, el subsector experimenta un creixement del 2,1%.

La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s'ubiquen les activitats financeres, entre d'altres. La crisi sanitària ha afectat també aquest subsector però de manera menys intensa. Pel que fa al segon trimestre de l'any registra un augment del 2,3%.

Finalment, l'evolució del subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals es mostra més constant al llarg dels períodes considerats, a diferència dels altres dos subsectors. Per aquest segon trimestre de l'any experimenta una variació positiva de l'1,7%.