El PIB continua la tendència a l'alça. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El PIB nominal creix un 14,2% durant el 2022

El resultat és 0,8 punts percentuals més que el que es va estimar

Andorra la Vella.- El PIB nominal se situa en 3.210,3 milions d’euros el 2022 segons l’estimació semidefinitiva feta per Estadística, el que suposa una variació interanual del 14,2% respecte l’any anterior. D’altra banda, el PIB real s’ha situat per aquest mateix any en 2.818,2 milions d’euros, amb una variació anual del 9,6%.

En comparació a l’estimació avançada que va estimar un creixement nominal del 13,4%, la variació del PIB nominal, segons l’estimació semidefinitiva, finalment és de 0,8 punts percentuals més, arran principalment de l’increment dels impostos entre les dues estimacions.

L’anàlisi sectorial, en termes nominals, mostra la continuïtat de creixement de la totalitat dels sectors, exceptuant el de la indústria amb una caiguda del 92%, per l’encariment de l’energia elèctrica. Destaca la recuperació dels sectors més afectats per la crisi sanitària de la Covid-19 durant el 2020, com el de l’hoteleria i restauració, amb una variació positiva del 34,7%, seguidament del sector de transport i emmagatzematge, amb un creixement del 24,2%, i del sector del comerç amb una variació del 15,3%. Les activitats professionals, científiques i tècniques també experimenten un creixement destacable, amb una variació del 26,9%. El sector de la construcció continua experimentant un creixement molt positiu, amb una variació del 10,8%.

D’acord amb la població estimada, el PIB nominal per càpita suposa un total de 39.348 euros l’any 2022, és a dir, una variació anual de l'11,3%, mentre que el PIB real per càpita se situa en 34.542 euros, amb un creixement del 6,8% respecte l’any anterior.

Finalment, pel que fa a la pressió fiscal de l’any 2022, i segons el principi de meritament, l’estimació semidefinitiva del PIB confirma la xifra del 26,7%, amb un increment de dos punts percentuals respecte a la pressió fiscal enregistrada l’any 2021 (24,7%).

D'altra banda, quan es transforma el valor del PIB en termes de paritat de poder adquisitiu en euros, als efectes de comparar economies amb diferents nivells de preus, el PIB en PPS en euros se situa en un total de 3.364,8 milions d’euros, amb un variació del 14,3% respecte a l’any 2021. Si s’expressa aquesta magnitud en relació a la població, el PIB per càpita en PPS (euros) és de 41.241 euros, amb una taxa de variació de l'11,4%. En canvi, el valor del PIB en PPP en dòlars USA és de 4.935,4 milions de dòlars, amb una taxa de variació interanual del 17,2%, i el PIB per càpita en PPP (dòlars) és de 60.491 dòlars l’any 2022, el que suposa una variació respecte l’any 2021 del 14,2%.